donderdag 5 november 2015

Universit lanceert Mobile Service PlatformVoor ICT-leveranciers die willen inspelen op een convergerende IT- en Telecommarkt

Amsterdam, 5 november 2015 -- Universit (voorheen VeliQ) introduceert een innovatief cloudplatform waarmee ICT-leveranciers alle aspecten van een mobiele werkplek kunnen verkopen, inkopen en beheren. Het platform biedt managed service providers, telecomresellers, distributeurs en operators de mogelijkheid de juiste mix van connectiviteit, hardware, cloudapplicaties en hun eigen toegevoegde waarde in de vorm van een managed service aan hun klanten te leveren.

Aanleiding
De wereld van IT en Telecom verandert snel. De traditionele desktop wordt steeds minder relevant; de werkplek van de toekomst is mobiel en in de cloud. Werknemers eisen dat zij altijd en overal kunnen werken op de apparatuur van hun keuze. Wie de eigenaar is van deze apparatuur is niet langer relevant. Organisaties zien zich voor een enorme uitdaging gesteld om tegemoet te komen aan de behoeften van hun medewerkers. In veel gevallen wenden zij zich tot hun traditionele IT- of Telecomleverancier om hen op dit punt te ontzorgen.

“Traditionele IT- en Telecomleveranciers blijken niet goed in staat om invulling te geven aan deze behoefte van hun klanten. Telecomleveranciers zijn niet gewend applicaties te leveren en IT-leveranciers hebben weinig/geen kennis van mobiel. Op basis hiervan zijn wij achttien maanden geleden gestart met de ontwikkeling van een nieuwe generatie van ons platform, gebaseerd op onze jarenlange kennis inzake het beheren en beveiligen van mobiele apparatuur”, zegt Ron van Bijsterveld, Chief Executive Officer van Universit. “Het resultaat is een platform waarmee onze partners in staat zijn om mobiele werkplekken te verkopen om vervolgens de onderdelen van de mobiele werkplek (goederen en diensten) in te kopen, te leveren en te beheren.”

Volledige ondersteuning
Hardware (smartphones, tablets en laptops), connectiviteit, cloudapplicaties en andere services (zoals verzekeringen en reparatie-/vervangdiensten) kunnen via het platform door onze partners worden gebundeld en als een integrale managed service aan hun klanten worden aangeboden. Het platform ondersteunt alle bedrijfsprocessen van onze partners: van marketing, via sales, inkoop en levering tot en met beheer en facturatie. Het resultaat: klanten krijgen een mobiele werkplek compleet afgestemd op de behoeften van de moderne, veeleisende medewerker.

Voordelen voor partners
“De voordelen voor onze partners zijn evident”, vervolgt Ron van Bijsterveld. “Ons platform biedt telecomresellers de mogelijkheid een volwaardige managed serviceprovider te worden met een aantrekkelijk recurring businessmodel gebaseerd op alle componenten van de mobiele werkplek en hun eigen dienstverlening. Traditionele IT-leveranciers krijgen de mogelijkheid het aantal beheerde werkplekken significant te vergroten. Distributeurs en operators stellen hun resellers in staat om een managed service te verkopen gebaseerd op de diensten en goederen die zij leveren en/of maken zelf de stap naar managed serviceprovider.” Ook voor ISV's die een breed en nieuw (indirect) verkoopkanaal willen aanboren, is het platform van Universit interessant; door levering van hun cloudapplicatie via het Universit platform mogelijk te maken, vergroot men haar bereik.

Resultaat
Het resultaat? Medewerkers krijgen de mobiele werkplek die zij wensen en kunnen overal werken op de apparatuur van hun keuze. Organisaties worden niet belast met de complexiteit van de levering van de mobiele werkplek omdat hun traditionele IT- of Telecomleverancier dit voor hen oplost op basis van het Universit platform. Traditionele IT- en Telecomleveranciers kunnen maximaal profiteren van de kansen die de mobiele industrie biedt en zijn klaar voor de toekomst.
Amsterdam als nieuwe vestigingsplaats
“Met de start van Universit lanceren we niet alleen de volgende generatie van ons cloudplatform, maar starten we ook vanuit een nieuwe bedrijfsomgeving in Amsterdam”, aldus Ron van Bijsterveld. “Amsterdam is het centrum van de bedrijvigheid rondom ICT met veel talent in de directe omgeving. Daardoor voor Universit de juiste plek om groei te realiseren.”
Adres-/Contactgegevens
Universit B.V.
Van Diemenstraat 148
1013 CM AMSTERDAM
Telefoon + 31 (0) 202 403 672

Over Universit
Cloudservices veranderen de manier waarop organisaties werken razendsnel en zorgen ervoor dat mobiele apparatuur steeds populairder wordt op de werkplek. Universit biedt partners zoals Managed Service Providers, distributeurs, operators en telecom resellers de mogelijkheid om de vele kansen die daardoor ontstaan maximaal te benutten. Dankzij Universit kunnen partners de juiste mix van connectiviteit, hardware, cloudapplicaties en hun eigen toegevoegde waarde verkopen en beheren; van marketing via sales, inkoop en operations tot facturering. Via het cloudplatform van Universit verkopen en beheren partners complete mobiele werkplekken. Hele sectoren, organisaties en werknemers worden daardoor voorzien van de mobiele werkplek van de toekomst. Daarmee kunnen ze overal en altijd werken met de apparatuur die zij wensen. Universit heeft wereldwijd ruim 100 partners die op basis van het platform services verkopen en leveren aan duizenden organisaties en bedrijven. Voor meer informatie: www.universitplatform.com.
Voor redactionele informatie:
Influx PR, Jakob Brons, telefoon: 055-3663034, e-mail: universit@influx-pr.com  
English version

Universit launches Mobile Service Platform

For ICT suppliers looking to capitalize on the converging IT and telecom market

Amsterdam, November 5, 2015 -  Universit (formerly VeliQ) introduces an innovative cloud platform that enables ICT suppliers to sell, purchase and manage all aspects of a mobile workplace. The platform offers managed service providers, telecom resellers, distributors and operators the possibility to offer their customers the right mix of connectivity, hardware, cloud applications and their own added value as a managed service.

Background
The world of IT and Telecom is changing rapidly. The traditional desktop is becoming increasingly irrelevant; the work station of the future is mobile and in the cloud. Employees are demanding the option to work any time, anywhere and with the devices of their choice. The ownership of these devices is no longer relevant. Organizations are faced with a huge challenge to meet the needs of their employees. In many cases, they turn to their traditional IT or telecom suppliers to unburden them at this point.

"Traditional IT and telecom suppliers are not up to the task of fulfilling this need of their customers. Telecom suppliers are not used to providing applications and IT suppliers have little/no knowledge of mobile. Using this as a starting point, eighteen months ago we started the development of a new generation of our platform, based on our years of experience in managing and securing mobile devices,” explains Ron van Bijsterveld, Chief Executive Officer of Universit. "The result is a platform enabling our partners to sell mobile workplaces and subsequently purchase, deliver and manage the components of the mobile workplace (goods and services).”

Full support
Hardware (smartphones, tablets and laptops), connectivity, cloud applications, and other services (such as insurance and repair/replacement services) may be bundled by our partners via the platform and offered as an integrated managed service to their customers. The platform supports all business processes of our partners, from marketing through sales, purchasing and delivery to management and billing. The result: customers are given a mobile workplace fully tailored to meet the needs of today's demanding employees.Partner benefits
"The benefits for our partners are obvious," continues Ron Bijsterveld. "Our platform offers telecom resellers the opportunity to become a full-fledged managed service provider with an attractive recurring business model, based on all components of the mobile workplace and their own services. Traditional IT suppliers are given the opportunity to significantly increase the number of managed workspaces. Distributors and operators enable their resellers to sell a managed service based on the services and goods they provide and/or make the move themselves to become a managed service provider themselves." The platform of Universit is also interesting for ISVs who want to tap into a broad and new (indirect) sales channel; by enabling delivery of their cloud application via the Universit platform, they increase their reach.

Result
The result? Employees are given the mobile workplace they want and can work anywhere with the devices of their choice. Organizations are not burdened with the complexity of providing a mobile workplace because their traditional IT or telecom supplier solves this for them based on the Universit platform. Traditional IT and telecom suppliers can take full advantage of the opportunities offered by the mobile industry and are ready for the future.
Amsterdam as the new base
"By establishing Universit we are not only launching the next generation of our cloud platform, but also starting from a new business environment in Amsterdam," says Ron van Bijsterveld. "Amsterdam is a hub of ICT activity, with a lot of talent in the immediate vicinity. Which makes it the perfect place for Universit to achieve growth.”
Address/Contact details
Universit B.V.
Van Diemenstraat 148
1013 CM AMSTERDAM
Telephone + 31 (0) 202 403 672

About Universit
Cloud services are rapidly changing the way organizations work and ensure that mobile devices are becoming increasingly popular in the workplace. Universit provides partners such as managed service providers, distributors, operators and telecom resellers the opportunity to optimally capitalize on the many opportunities it generates. Thanks to Universit, partners can sell and manage the right mix of connectivity, hardware, cloud applications and their own added value; from marketing through sales, purchasing and operations to invoicing. Through the Universit cloud platform, partners sell and manage complete mobile workplaces. Whole sectors, organizations and employees are therefore equipped with the mobile workplace of the future. This allows them to work anywhere, any time with the devices they choose. Universit has over 100 global partners that sell and deliver platform-based services to thousands of organizations and companies. For more information: www.universitplatform.com.
For editorial information:
Influx PR, Jakob Brons, telephone no: 055-3663034, email: universit@influx-pr.com  

Geen opmerkingen:

Een reactie posten